اشتباه در مورد یار تمرینی

به عینه مشاهده نموده ام که در باشگاه ها افراد وزنه های خارج از توان خود را برداشته و یار تمرینی وی نیز زیر بار وزنه قرمز شده و خود شخص هم به زور و با توان یار کمکی و با داد و فریاد وزنه را بالا و پایین میبرد.…

یار تمرینی

امکان دارد شما بتوانید وزنه ۹۰ کیلویی را پرس نمایید اما از ترس رها شدن وزنه بر روی سینه تان همیشه با وزنه ۸۰ کیلویی تمرین کنید. یار تمرینی این ترس رااز وجود شما حذف کرده و با اندک کمکی رکورد های شما را افزایش میدهد.