پس از پایان دوره مصرفی استروئید ها برای برگرداندن بدن به حالت طبیعی چه باید کرد؟

به اقدامات و داروهایی که پس از اتمام یک دوره مصرف استرویید انجام میدهیم به اصطلاح Post-Cycle Therapy یا به اختصار PCT گفته میشود. بدن سازان ایرانی این قسمت را پاک سازی بدن مینامند که پس از توضیحات ارایه شده خواهید دانست که در این دوره قرار نیست چیزی پاک…

HCG چیست و نقش آن در دوره Post-Cycle Therapy چه می باشد؟

Human Chorionic Gonadotropin یا HCG داروی باروری است که تمرکز آن بر روی هورمون LH که قبل تر توضیح دادیم میباشد. این دارو اغلب در دوره های PCT برای جلوگیری از کوچک شدن یا atrophy بیضه ها مورد استفاده قرار میگیرد. آتروفی بیضه ها در دوران مصرف استرویید ها به…