تجویز تمرین استقامتی برای افسردگی

تجویز تمرین استقامتی برای افسردگی از ترنت جونز -ورزشکار استقامت – دعوت کردم، مصاحبه ای با او ترتیب دادم و درباره نحوه آشناییش با تمرین استقامت و این که این تمرین ها چگونه باعث تغییر وضعیت احساسیش شد، صحبت کردیم. به تأثیر تمرین استقامت بر کاهش افسردگی و کمک به…