HCG چیست و نقش آن در دوره Post-Cycle Therapy چه می باشد؟

Human Chorionic Gonadotropin یا HCG داروی باروری است که تمرکز آن بر روی هورمون LH که قبل تر توضیح دادیم میباشد. این دارو اغلب در دوره های PCT برای جلوگیری از کوچک شدن یا atrophy بیضه ها مورد استفاده قرار میگیرد. آتروفی بیضه ها در دوران مصرف استرویید ها به…