کدام استروئیدها برای کبد سمی تر اند؟

این استرویید ها که دارای گروه یک اتیل یا متیل بر روی کربن شماره ۱۷ خود دارا هستند c-17alpha alkylation نامیده میشوند از معروف ترین این استرویید ها میتوان : دیانابول ، متیل تسوتسترون ، امسی متولون ، استانازول ، نیلوار را نام برد.