نمونه دوره ۸- ۱۲ هفته ای OCT

در ابتدا میبایست اشاره کنم که برای آشنایی با مفهوم OCT: Off-Cycle Therapy میتوانید به مقالات قبلی مراجعه نمایید. نمونه دوره علمی توصیه شده برای ۸ تا ۱۲ هفته به صورت زیر میباشد: برای افزایش و حفظ سطح تسوتسترون: ویتامین دی ۳۰۰۰ واحد در وز کلسیم ۵۰۰ میلیگرم در روز…