برنامه شش هفته ای دوریان یتس برای ساخت عضله

مدت زمانی برنامه: شش هفته

روز های تمرین در هفته: چهار روز

سطح: پیشرفته

لوازم مورد نیاز: باشکاه ورزشی

به مدت شش هفته:

روز اول: سینه و جلو بازو.

روز دوم:پشت و زیر بغل

روز سوم: استراحت

روز چهارم: سرشانه و پشت بازو.

روز پنجم: پا.

روز ششم و هفتم: استراحت.

 

دیدگاهتان را بنویسید