اشتباه در مورد یار تمرینی

به عینه مشاهده نموده ام که در باشگاه ها افراد وزنه های خارج از توان خود را برداشته و یار تمرینی وی نیز زیر بار وزنه قرمز شده و خود شخص هم به زور و با توان یار کمکی و با داد و فریاد وزنه را بالا و پایین میبرد.
یار کمکی برای کمک در ۲ حرکت آخر و آن هم در حد کمک بسیار ناچیز استفاده میگردد، نه اینچنین!!

دیدگاهتان را بنویسید